Owari.End.Finis.Kết thúc.

Tố Chủ nhât gần rạng sáng thứ hai gửi email.

Thứ hai nhận được hồi đáp.

Tôi thứ hai gần rạng sáng thứ ba gửi hồi đáp.

Tới sáng thứ ba nhận được lời đồng ý.

Sắp hết một tuần.

Cũng phải chia tay.

Nói với người khác là không vui không buôn nhưng cảm xúc của bản thân chỉ có bản thân biết rõ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s