Người thương…

Trời đất tạo ra hai con người để tạo thành một thể thống nhất. Bản thân con người phải mất nhiều lần tan hợp mới tìm được mảnh vỡ của mình. Sau mỗi lần tan hợp ấy là một sự mất mát đau thương mà chẳng ai chịu đựng nổi. Đến bản thân mình cũng vậy. Đến bây giờ mình sợ phải bắt đầu rồi dù bản thân mình lúc nào cũng muốn tìm được the right one.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s